Finančná návratnosť investície do výmeny stúpačiek v bytovom dome?

Finančná návratnosť investície do výmeny stúpačiek v bytovom dome?

Po obnove rozvodov dochádza k zaujímavej úspore energie a tým aj výdavkov obyvateľov.

Prax ako dôkaz
Hlavnými dosiaľ propagovanými dôvodmi pre výmenu rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch sú poruchy, hygiena, hlučnosť alebo možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov. Cieľom tohto príspevku nie je spochybniť uvedené, ale naopak podporiť vlastníkov v ich rozhodovaní o výmene rozvodov ďalším, nemenej zaujímavým, aspektom. Teória aj prax sa jednoznačne zhodujú, že po obnove rozvodov dochádza k zaujímavej úspore energie a tým aj výdavkov obyvateľov.

Na úvod je vhodné vysvetliť, z čoho úspora tepla a následne výdavkov obyvateľov vyplýva. Staré rozvody z pozinkovanej ocele sú spravidla veľmi slabo tepelne izolované, miestami izolácia chýba úplne. Takže možno skonštatovať, že tepelno-izolačné vlastnosti rozvodu zďaleka nespĺňajú dnešné nároky na energetickú hospodárnosť, a plytvajú tak energiou na ohrev teplej vody. Naopak, nové rozvody teplej vody vymenené správnym postupom sú vybavené veľmi účinnou tepelnou izoláciou, optimálne v zmysle vyhlášky č. 828/2012 Z.z. (Vyhláška ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody). Pri miernom zjednodušení sa dá skonštatovať, hrúbka izolácie spravidla zodpovedá priemeru potrubia, t.j. napr. rúrka DN32 musí byť vybavená tepelnou izoláciou o hrúbke minimálne 30mm. Zlepšenie tepelno-izolačných vlastností rozvodu teplej vody zaujímavým spôsobom zníži spotrebu tepla na jej ohrev a zároveň eliminuje nezriedkavý efekt nadmerne prehrievaných miestností vedľa šachty, spravidla sa jedná o WC.


Posvieťme si na náš príklad z praxe:
  • Bytový dom Pribinova 1169 v Púchove, 64 bytov, 4 poschodia, 16 stúpačiek
  • Rok 2012 – starý rozvod z pozinkovanej ocele, čiastočná izolácia plstenými pásmi, spotreba 503,79 GJ
  • Rok 2013 – nové rozvody (zatiaľ len v stúpačkách) zo systému REHAU, realizácia spoločnosťou SD Gelnica s.r.o., spotreba 407,71 GJ
  • Čistá úspora energie na ohrev teplej vody za rok – 96,08 GJ
  • Cena na 1 GJ = cca. 30 €
  • Celková finančná úspora v € = 2 942,40 € rok
  • Priemerná finančná úspora na byt = 45,975 €/ rok
Potvrdenie vydal Gabriel Repatý, energetik MsBP Púchov

Image
Celková investícia do výmeny rozvodov vody, plynu a odpadu bola cca. 51 000€. Jednoduchá finančná návratnosť pri ročnej úspore je teda približne 17 rokov, avšak takýto výpočet nie je celkom adekvátny, keďže sme sa pokúsili úsporou na ohreve teplej vody amortizovať celú investíciu vrátane plynu a vnútornej kanalizácie. Pri zúžení pohľadu len na investíciu do výmenu samotnej časti rozvodov vody sa dostaneme na jednoduchú návratnosť v trvaní len 6,5 roka. Samozrejme neodporúčame vlastníkov oddeľovať výmenu vody od plynu a kanalizácie, keďže by to neúmerne predražilo celú výmenu a zaťažilo obyvateľov. V tomto kontexte sa aj zdanlivo neproduktívna a vynútená investícia do výmeny rozvodov javí ako  zaujímavý zdroj okamžitých aj budúcich úspor energie, a teda výdavkov obyvateľov.

V rámci výmeny rozvodov predstavuje ďalší potenciál úspor výmena ležatých rozvodov vrátane použitia predpísanej novej tepelnej izolácie. Rovnako sa ďalej ponúka jednoduchá optimalizácia doby chodu cirkulačného čerpadla teplej vody, ktorá mierne zníži tepelné straty rozvodu, ale zároveň výrazne ušetrí elektrickú energiu na pohon čerpadla. Na základe prípadovej štúdie popísanej v odbornom článku zverejnenom na tzbportal.sk („ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV NA SYSTÉM PRÍPRAVY TEPLEJ VODY V PANELOVOM DOME“, Ing. Katarína Knížová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta) možno predpokladať, že po realizácii oboch uvedených  opatrení by bolo možné zvýšiť úsporu ešte o ďalších 30%. Celkový potenciál úspor v prípade nášho bytového domu v Púchove je teda cca. 67 EUR na byt za rok.
Image
Popri havarijných stavoch, či hygienických, alebo bezpečnostných argumentoch, ktoré pri diskusii o obnove rozvodov budia dojem akéhosi nutného zla, je práve pozitívny argument návratnosti investície a úspor výdavkov rozhodujúcou motiváciou pre aktivitu obyvateľov domu.
 
Materiály použité pri výmene na Pribinovej 1169 v Púchove
Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá tak rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov.  Spoločnosť REHAU využíva pre rozvody pitnej a teplej vody  systém RAUTITAN. Špecifikom sú kvalitné rúrky z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality - triedy A), alebo PEX-Al-PE (kombinácia plast - hliník - plast). Obe rúrky sú spájané PPSU resp. mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky. Dôležité pre sanácie je, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie.  Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej, resp. mosadznej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou, takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek tesnení a O-krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych chýb.

POZOR NA ROZVODY Z POZINKOVANEJ OCELE a PPR!  Použitie pozinkovaných potrubí je dnes viac ako nelogické, predovšetkým na teplú vodu a cirkuláciu úplne vylúčené. Stačí sa poučiť z nespočetného množstva prípadov, kedy sa takmer nové pozinkované rozvody menia už po 1-2 rokoch prevádzky v dôsledku bodovej korózie. K problematike existuje množstvo voľne dostupných odborných príspevkov, zároveň samotní dodávatelia pozinkovaných rúr negarantujú za výrobok pri použití s ohriatou pitnou vodou. „Zabezpečiť životnosť vodovodu a najmä distribučnej siete TV z oceľových pozinkovaných rúr na obdobie 50 rokov je vzhľadom na koróziu v tomto príspevku prakticky nemožné“ uvádza Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. z katedry TZB STU v Bratislave.

Veľmi rozšíreným materiálom je PPR (polypropylén) a to najmä vďaka nízkej cene. Žiaľ tomu často zodpovedá i kvalita rozvodu. Zo strany montážnych organizácií často opomínaný fakt je, že potrubia z PPR v najčastejšie používanej tlakovej rade PN 20 sú pre distribučné siete TV nevhodné, pretože nevyhovuje kritériu 50-ročnej životnosti pri zaťažení teplotou a tlakom. Vhodný tlakový rad PN25 zasa prináša nevýhodu veľmi hrubých stien rúrok a v neposlednom rade i vysokej ceny vyrovnajúcej sa i podstatne kvalitnejším materiálom.

Image
Vnútorná kanalizácia
Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je odpadové potrubie, kritické sú predovšetkým hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži.  Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie - ľudský organizmus vníma hluk až 8-násobne silnejšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími. RAUPIANO je riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž potrubia je jednoduchá bez lepenia, zápachu, či špiny – len zasúvaním hrdiel s tesnením.
Záverom niekoľko slov Ing. Milana Gabaja, predsedu spoločenstva vlastníkov bytov Pribinova 1169 Púchov: „Naša bytovka je postavená v roku 1975. Často sme mávali hlásené rôzne poruchy, či už na vodovodoch, plynovom potrubí alebo havárie s odpadom. Ľudia sa sťažovali, že keď si chcú pustiť teplú vodu, musia dlho čakať a odpustiť veľa vody, kým im teplá vôbec tiekla. A aj tá nebola taká teplá, ako si predstavovali. Navyše, všetky rozvody v stúpačkách neboli ešte nikdy menené, teda tu boli od počiatku už 38 rokov. Životnosť týchto rozvodov sa udáva na maximum 30 rokov.  Na schôdzi vlastníkov bytov nášho spoločenstva sme si jednohlasne odhlasovali, že po zateplení bytového domu a obnove spoločných priestorov je práve čas na výmenu rozvodov. Ľudí presvedčilo aj to, že odpady boli vedené v nebezpečných a zdraviu škodlivých azbestových rúrach a plyn v starých pozinkovaných trubkách, ktoré už boli skorodované. Navyše z nich hrozil únik plynu do jednotlivých bytov a to už nikto riskovať nechcel. Vsadili sme na renomovanú značku Rehau, ktorá dodala a vymenila celý systém rozvodov cez montážneho partnera SD Gelnica s.r.o..
Plyn je momentálne vedený v bezpečných medených trubkách a odpad v odizolovaných a odhlučnených rúrach. Vodovodné potrubie je taktiež izolované a nedochádza k tepelným stratám, ako to bolo v minulosti. Navyše nám vymenili aj uzatváracie ventily vody v bytoch aj v spoločných priestoroch, ktoré už neboli funkčné. Kedysi sme kvôli poruche museli odstaviť od dodávky vody celý blok, teraz bude stačiť odstaviť konkrétny byt. Ľudia sa počas výmeny najviac obávali, že budú mať dlho nefunkčné sociálne zariadenia. No našťastie celá výmena obmedzila komfort obyvateľov len minimálne. Kompletná výmena jednej stúpačky, na ktorú sú napojené 4 byty, trvala cca 10 hodín. Sme veľmi spokojní s naším rozhodnutím ísť do výmeny rozvodov. Cítime sa oveľa bezpečnejšie, nemáme žiadne poruchy, teplú vodu máme hneď a navyše máme prekvapivo priaznivé úspory za dodávku teplej vody. Na jeden byt to vychádza približne 46€ úspory ročne.“

Ing. Igor Krajčovič, REHAU, s.r.o., Kopčianska 82 A 850 00 Bratislava, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

REHAU, s.r.o.

Návratnosť investície do výmeny stúpačiek?