Písomné hlasovanie ako jediná šanca

Písomné hlasovanie ako jediná šanca

Písomné hlasovania sú veľmi prínosným spôsobom, akým sa vlastníci dokážu dohodnúť na dôležitých obnovách domu. A často aj jediným.

Písomné hlasovania v bytových domoch sú veľmi prínosným spôsobom, ktorým sa  vlastníci dokážu dohodnúť na dôležitých obnovách domu. A často aj jediným. 

Ročne sme v OSBD Žilina schopní zorganizovať desiatky písomných hlasovaní. Príkladom je rok 2023, počas ktorého sme ich pripravili až 60. Najnižšia účasť spomedzi nich bola 56,52 % v dome na žilinskom sídlisku Hliny 8. Aj tá však stačila, aby 53,26 % zo všetkých vlastníkov v dome (potrebná nadpolovičná väčšina) odsúhlasilo vyspravenie výťahových šácht. Vlastníci sa však zároveň vyslovili proti montáži žľabov a zvodov zo striešok nad vchodmi, montáži sieťok proti hmyzu na pivničné okná, oprave schodov, aj proti predčasnému splateniu úveru v banke.

Vo všetkých ostatných domoch sa do písomných hlasovaní zapojilo viac vlastníkov, najviac v bytovom dome na Karpatskej ulici – až 95,83 %.

To však neznamená, že boli schopní schváliť všetky zámery. Napríklad v dome na Vlčincoch neprešlo vybudovanie nových prefabrikovaných lodžií. Hlasovalo zaň síce 84,38 % vlastníkov, v tomto prípade je však potrebný až ich 100 %-ný súhlas. Dosiahnuť ho je problémom vo väčšine domov.

Ak sa však na písomné hlasovania v roku 2023 pozrieme komplexne, ich celková úspešnosť predstavuje až 72,69 %. Ako správcu nás to motivuje, a preto venujeme ich príprave množvo času a energie. Proces si vyžaduje aj precízne a zrozumiteľné formulovanie otázok, dôležitá je tiež spolupráca zástupcov vlastníkov bytov (ktorým ďakujeme) a komisie, ktorá vlastníkov osobne navševuje s hlasovacími hárkami. 

Ľudia žijú rýchlo a na schôdzach vlastníkov sa ich zúčastňuje málo. Preto je písomné hlasovanie v mnohých domoch jedinou šancou, ako sa vlastníci vedia dopracovať k dohode a zveľadiť svoj bytový dom.
A že sa k dohododám dopracujú niekedy až po rokoch, no predsa, priblížime na príklade vybudovania nových výťahov v dome na žilinskom sídlisku Vlčince.

Vlastníci tu prvý raz o výťahoch hlasovali písomnou formou v roku 2019 a neskôr v roku 2022, no oba razy neúspešne. Na schôdzi v apríli 2023 sa vlastníci dohodli, že najskôr absolvujú "anketu - písomné hlasovanie" vo všetkých 8 vchodoch, aby zistili, kde vlastne o výťahy majú záujem.
V ankete v máji 2023 zistili, že záujem majú vlastníci zo štyroch vchodov, vlastníci z druhej polovice vchodov nenašli dostatočný počet hlasov. 

Až 19. 6. - 9. 7. 2023 sa konalo úšpešné písomné hlasovanie, kde si vlastníci zo štyroch vchodov odsúhlasili vybudovanie nových výťahov a ich financovanie zo Štatneho fondu rozvoja bývania.