Novinky v zákone o vlastníctve bytov

Novinky v zákone o vlastníctve bytov

"Vypichli" sme pre vás najdôležitejšie zmeny v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platné od 1. apríla 2024.

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. bola pripravená v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.

Novela nanovo definuje nebytový dom: je ním „budova, v ktorej:

  1. je menej ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie,
  2. sú byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a
  3. sú spoločné časti a spoločné zariadenia súčasne v podielovom spoluvlastníctve týchto vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Nové pojmové označenia spresňujú alebo rozširujú definície týchto termínov: byt a nebytový priestor; podlahová plocha; spoločná časť domu; spoločné zariadenie domu; príslušenstvo domu stavby; prevádzka; údržba; oprava; rekonštrukcia; modernizácia; garáž v dome; garážové stojisko; skladový priestor; domový poriadok; samostatne je definovaný priľahlý pozemok.

Podľa novely sa povinnosť správy domu nevyžaduje v rodinných domoch a domoch, v ktorých sú všetky byty a všetky nebytové priestory vo vlastníctve toho istého vlastníka. Naopak, povinnosť správy vzniká, ak aspoň jeden byt alebo jeden nebytový priestor nadobudne iný vlastník.

V súlade s novelou sme aktualizovali  Všeobecné podmienky správy bytov a nebytových  priestorov OSBD Žilina, s účinnosťou od 1. 5. 2024.
Oba, novelizovaný zákon aj všeobecné podmienky správy sme zverejnili na webe OSBD Žilina  www.osbdza.sk v časti „dokumenty“.