Prečo byť „akcionárom“ OSBD Žilina?

Prečo byť „akcionárom“ OSBD Žilina?

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je moderná spoločnosť, zaoberajúca sa správou bytových domov. Je jednou z mála, ktorá prežila zmenu politického režimu a úspešne funguje v súčasnej ekonomike. Pritom domy spravuje nielen na družstevnom, ale aj komerčnom princípe. Na pokrytie svojich nákladov používa výnosy z prenájmov nehnuteľností a z inej hospodárskej činnosti, a tým udržiava pomerne nízky poplatok za správu bytových domov.

Za dátum vzniku OSBD Žilina považujeme 1. marec 1964, kedy bolo založené Stavebné bytové družstvo občanov č. 1 – SBD 1 so sídlom v Žiline. Obvodné stavebné bytové družstvo sídliace  na Vlčincoch, ako ho poznáme dnes, existuje od roku 1993. Vtedy sa oficiálne zmenil názov z okresného na obvodné stavebné družstvo - keďže v tom čase už v okrese nebolo jediné, pôsobilo tu už aj SBD so sídlom na Hájiku.

Zámerom vzniku stavebných družstiev bolo riešiť bytovú otázku obyvateľstva, ktoré sa sťahovalo do miest za prácou. Stúpal záujem o cenovo prijateľné bývanie, dostupné čo najskôr. Riešenie sa našlo v panelovej výstavbe.

Faktom je, že práve vďaka družstevníctvu majú byty desiatky tisíc ľudí v Žiline a okrese. Obývajú ich dodnes, väčšinou už ako vlastníci. S pomocou moderných technológií ich rekonštruujú, obnovujú vzhľad, predlžujú životnosť, šetria energie – zlepšujú kvalitu svojho bývania.
 
OSBD Žilina je 6. najväčším družstvom na Slovensku. V súčasnosti sa zaoberá najmä správou bytových domov svojich členov a tretích subjektov. Keďže prvoradou je pre družstvo  orientácia na zákazníka, OSBD Žilina pod vedením predsedu predstavenstva Milana Piliara vybudovalo prvé a jedinečné zákaznícke centrum v rámci slovenských bytových družstiev. Na jednom mieste vybavíte všetko dôležité (bytovú agendu, zmluvy, potvrdenia, žiadosti, poistné udalosti a iné).

Majetok družstva v stavbách a budovách má hodnotu 3,48 mil. eur, ostatný majetok 0,5 mil. eur. Družstvo vlastní 6 budov s celkovou výmerou 17 723 m2.

Členovia majú priamu účasť na činnosti družstva
Bytové domy postavené počas družstevnej výstavby tvoria tzv. členské samosprávy (ČS) - na sebe nezávislé organizačné jednotky družstva. Ich úlohou je aktivizovať členov a umožniť im priamu účasť na činnosti družstva. Činnosť ČS zabezpečuje členská schô-dza samosprávy. Jej volenými členmi sú predseda členskej samosprávy a delegát zhromaždenia delegátov (ZD). Ak má ČS 24 a viac členov, jej predseda je zároveň vo funkčnom období delegátom ZD. Pri počte nad 100 členov si členovia môžu spomedzi seba zvoliť na ZD ďalšieho delegáta. Prítomnosťou delegáta na zhromaždení delegátov majú členovia družstva priamu účasť na činnosti družstva.
Image
Členstvo je spojené s právami
i výhodami. Medzi najdôležitejšie práva člena družstva patrí:
 • zúčastňovať sa na rokovaní a rozho-dovaní členskej schôdze samosprávy a byť informovaný o celkovom stave a činnosti družstva,
 • na členskej schôdzi samosprávy voliť delegáta na zhromaždenie delegátov, najvyšší orgán družstva, kde sa rozhoduje o základnom dokumente - Stanovách OSBD Žilina, volia sa členovia predstavenstva, kontrolnej komisie, rozhoduje sa o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, o dôležitých ekonomických ukazovateľoch,
 • byť volený do orgánov družstva
 • a tým sa úzko podieľať na činnosti družstva,
 • predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na jeho orgány,
 • pri zániku družstva likvidáciou právo na rozdelenie likvidačného zostatku v zmysle stanov.
Výhody prenájmu nehnuteľností
Viete, že družstvo kedysi sídlilo v menšom byte na sídlisku Hliny? Prvé väčšie oficiálne sídlo sa nachádzalo v budove pri dnešnom Sade na Studničkách.

Od roku 1987 až dodnes je administratívna časť vo vlastnej budove na Tulskej 33 na Vlčincoch. Časť priestorov OSBD prenajíma. Rovnako financie z prenájmu ďalších svojich nehnuteľností používa na pokrytie svojich nákladov. Aj vďaka tomu je poplatok za správu bytových domov pomerne nízky.

Ako vnímajú OSBD Žilina jeho členovia Milan Piliar
 • predseda predstavenstva, Daniel Divinec
 • podpredseda predstavenstva a Otto Wiesler
 • predseda kontrolnej komisie?

Považujete za výhodu byť členom družstva?
Čo pre vás znamená byť súčasťou spoločnosti s takou veľkou hodnotou?

Image
D. Divinec:
Áno, som o tom presvedčený. Aj keď niektoré výhody členstva v našom druž-stve nie sú možno vidi-teľné na prvý pohľad, veľká hodnota je výsledkom spájania, s cieľom efektívnejšie hospodáriť s majetkom. Jednoducho povedané, ak správca pre nás objednáva služby na údržbu a zveľaďovanie nášho majetku vo veľkých množstvách, tieto služby máme oveľa lacnejšie, ako keby sme si ich objednávali sami. Toto sa nám darí a to je výhodou pre všetkých. Zlúčením 12 podnikových SBD v okrese vzniklo Stavebné bytové družstvo č. 2 so sídlom v Žiline (SBD 2). Zlúčili sa: SBD zamestnancov pri ÚGK v Žiline, SBDZ pri Pozemných stavbách Žilina, pri Strednej priemyselnej škole stavebnej  Žilina, pri Váhostave Žilina a ďalšie.
Image
O. Wiesler:
Byť členom OSBD znamená mať podiel na jeho majetku, ktorý nie je zanedbateľný. S týmto majetkom síce nemôžem nakladať, ale je to poistka, že správca môjho bytu má dobrú pozíciu na trhu a môže všetko úsilie venovať zvyšovaniu kvality služieb.

Som členom družstva od roku 1983. Vtedy to bola podmienka, aby som mohol dostať byt. Dnes mi členstvo v družstve poskytuje prehľad, kam družstvo smeruje, ako hospodári. Ako delegátovi mi dáva možnosť ovplyvňovať činnosť družstva a z môjho pohľadu činnosť správcu môjho bytu. Podľa mňa je výhodou mať dostatok informácií.

Ako vnímate záujem členov o veci družstevné?
D. Divinec: Prajem si, aby bol ten záujem čím väčší, pretože záujem smeruje k starostlivosti a keď sa o niečo so záujmom staráme, tak to zveľaďujeme. Toto by mal byť náš hlavný cieľ a zároveň úloha pre všetkých delegátov, aby sme tento záujem šírili medzi ostatných členov.

A ako to docielime? Tým, že sa budeme o tom rozprávať medzi sebou, vymieňať si skúsenosti z komunikácie či spolupráce s dodávateľmi a vyzdvihovať aj pozitívne stránky tejto spolupráce.

O. Wiesler: Hlavne noví majitelia bytov sa ma občas pýtajú, na čo je im vlastne členstvo v družstve. Že je to zbytočné a nič im to neprinesie. Je to však o uhle pohľadu.

Po prvé: Nie všetci sú spokojní. Niekto sa sťažuje na kvalitu prác dodávateľov pri rekonštrukciách domov, iný na zdĺhavosť realizačných prác, ďalší na drahé služby. Väčšinou sú to však veci, ktoré nám pomáha riešiť práve správca. A často mu komplikujeme prácu našim nezáujmom, zúčastňovať sa na schôdzach a rozhodovať vo veciach domu.

Po druhé: Ak bude družstvo silné, budeme mať silného správcu. Dnes nám družstvo vie poskytnúť služby, ktoré potrebujeme. (Samozrejme, vzhľadom na možnosti ktoré má. Pracovať môže len s takými dodávateľmi služieb, akí sú na trhu a robiť len to, čo legislatíva umožňuje). Ak by pre nezáujem o družstvo došlo k jeho likvidácii, správca by nedokázal poskytovať služby na terajšej úrovni. Pravdepodobne by nám zdraželo bývanie.

Myslíte si, že zmeny v družstve smerujú k budovaniu modernej organizácie?
D. Divinec: Myslím, že áno. Zmena je synonymom dnešnej doby. OSBD Žilina je správca, ktorý reflektuje na zmeny na trhu a na podnety zvonku. Ja osobne súdim, že v zásadných veciach ideme správnym smerom, a to je dôležité. Popri tom majú členovia nové požiadavky, ktoré ovplyvňujú organizáciu zvnútra. Verím, že v budúcnosti budú prichádzať aj ďalšie nápady, ktoré pomôžu hlavne nám, členom družstva OSBD Žilina.

O. Wiesler: Ja vnímam družstvo v dvoch rovinách: ako správcu môjho bytu a ako aparát, hospodáriaci s majetkom družstva, ktorého som akcionárom. OSBD Žilina je úspešná a stabilná organizácia. Za posledných niekoľko rokov urobila veľký pokrok a vidieť, že sa služby zlepšujú. A stále je tu priestor na zvyšovanie kvality služieb pre vlastníkov a nájomcov bytov, ktoré má v správe. Ako delegát sa zúčastňujem na zhromaždení delegátov už 35 rokov. Videl som fungovanie družstva za troch predsedov. Ako predseda členskej samosprávy som bol často v kontakte s pracovníkmi družstva. Pred 15 rokmi som bol jedno obdobie členom predstavenstva a od roku 2013 som predsedom kontrolnej komisie. Takže môžem povedať, že viem o činnosti družstva dosť, aby som poďakoval pracovníkom družstva za to, ako svoju prácu robia.
Image
Môžeme považovať člena družstva za „akcionára“ úspešnej správcovskej spoločnosti?
M. Piliar: Teoreticky áno. Prakticky družstvo vzniklo so zámerom budovať bytové domy, vyriešiť tak otázku bývania mnohých dnešných Žilinčanov, a tiež poskytovať služby svojim členom v oblasti bývania. Družstvo sa postupne rozrastalo a menilo, byty odkúpili do vlastníctva členovia. Podstata družstevníctva sa nezmenila, no družstvo začalo domy spravovať nielen na družstevnom, ale aj komerčnom princípe.

Za posledných niekoľko rokov sme skutočne zrealizovali zmeny, ktoré nás posunuli vpred, hlavne vo zvýšení zákazníckej orientácie a transparentnosti. Členovia družstva môžu kedykoľvek buď samostatne, alebo prostredníctvom zvolených delegátov, prispieť k rozvoju družstva a tým spolupracovať na budovaní úspešnej správcovskej spoločnosti.
Image
ZAUJÍMAVOSTI

 • Počet spoločností, firiem a živnostníkov, ktorí majú prenajaté priestory OSBD: 71.
 • Rozloha prenajímaných priestorov v m²: 7628 m².
 • Najväčšia prenajímaná plocha na prenájom v m²: zasadačka na OSBD Tulská s rozlohou 53 m².
 • Počet kancelárií určených na prenájom: 116.