Ocenil nás aj audítor

Ocenil nás aj audítor

Nazrite s nami do kuchyne správcu.

 

Nedávno sme zinventarizovali majetok, pohľadávky a záväzky družstva za rok 2022. Výsledkom tímovej práce boli podklady pre spracovanie daňového priznania a účtovnej závierky, ktorých  profesionálnu prípravu ocenil audítor. Daňové priznanie sme podali v riadnom termíne do 31. marca 2023.

Zároveň sme spracovali ročnú Správu o činnosti OSBD Žilina k 31. 12. 2022, pripravili Výročnú správu za rok 2022 a vypracovali Hospodársko – finančný plán na rok 2023. Vašim zástupcom ich budeme prezentovať na májovom Zhromaždení delegátov.