Zmena rozpočítania nákladov za teplo

Zmena rozpočítania nákladov za teplo
Image

Pozor, náklady na teplo sa rozpočítavajú po novom. Dlho očakávaná vyhláška má priniesť väčšiu spravodlivosť.

Posledné dni roku 2022 priniesli dlho očakávanú vyhlášku na rozpočítanie nákladov na teplo na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody.

Nová vyhláška č. 503/2022 Z. z.  v dovedna 11 ustanoveniach rieši dlhodobo diskutovanú tému spravodlivosti v rozpočítaní, a to priblížením rozdelenia nákladov za dodané teplo fyzikálnym vlastnostiam vykurovacích telies a správaniu sa tepla v stavebných sústavách.

V čom sa nová vyhláška líši od starej? Informuje Eliana Kostolány, konateľka spoločnosti Techem:

Vo vyhláške sa odporúča, rozdeliť základnú a spotrebnú zložku za teplo takto: 60 % na základnú zložku a 40 % na spotrebnú. Vlastníci môžu rozhodnúť o zmene, no základná zložka smie byť najmenej 30 %.
Nová vyhláška zavádza povinnosť koeficientov nepriaznivej polohy miestností bytu pre všetky objekty s nainštalovanými pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov na radiátoroch. Ak vlastníci nesúhlasia s koeficientmi z prílohy č. 1 vyhlášky, môžu rozhodnúť o ich zmene. Nové koeficienty musí určiť odborne spôsobilá osoba.  

Ďalšou zmenou je určovanie náhradných spotrieb. V prípade poškodenia meracieho zariadenia, neumožnenia odpočtu alebo odmietnutia inštalácie sa náhradná spotreba vypočítava zo spotreby bytu s maximálnou spotrebou vypočítanou na m2 v bytovom dome povýšenej o 10 %. Zavedenie tohto opatrenia by malo odradiť užívateľov od snahy vyhnúť sa meraniu.

Najväčšia zmena však prichádza v podobe záverečného testovania, ktoré sa vykoná po dokončení štandardného rozpočítania nákladov. Test porovnáva náklad na m2 , a to medzi bytom s najnižším nákladom na m2 a bytom s najvyšším nákladom na m2. Zistený rozdiel nesmie byť vyšší ako 250 %. Ak je, tak sa navýši spoločný podiel na nákladoch tak, aby rozdiel zodpovedal 250-tim percentám. Tento záverečný krok zabezpečí rovnomernejšie rozloženie nákladov na dodané teplo s maximálnym zohľadnením fyzikálnych vlastností vykurovacích telies, ako aj prestupov tepla konštrukciou bytových domov.

V prípade tepla na prípravu teplej vody môže byť základná zložka, ktorá sa tentoraz určuje výpočtom, v maximálnej výške 20 %.

Veľmi priaznivo sa zmenilo určenie náhradnej spotreby v prípade poruchy bytového vodomeru, kedy smie byť vzatý do úvahy dvojročný priemer spotreby užívateľa, čo zohľadňuje užívateľský prístup k spotrebe teplej vody.
Nová vyhláška nadobudla platnosť 1. januára 2023, čo znamená, že náklady za teplo dodané od začiatku tohto roka sa po ukončení vykurovacej sezóny 2023 rozpočítajú už v jej zmysle. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o spôsobe rozpočítania, ktoré sú v rozpore s novou vyhláškou, musia byť s ňou zosúladené do 30. júna 2023.

Rozpočítanie uplynulej vykurovacej sezóny 2022 budeme pre vás vykonávať ešte podľa pravidiel, ktoré vymedzuje Vyhláška 240/2016 Z. z.

V roku 2023 Vám želáme najmä zdravie a spokojnosť.

Eliana Kostolány,
konateľka spoločnosti a Techem team