Nevyhli sme sa zvyšovaniu, ale...

Nevyhli sme sa zvyšovaniu, ale...

Predpisy mesačných zálohových platieb zvykneme meniť po ročnom vyúčtovaní nákladov za užívanie bytu. Tentoraz to musíme urobiť výnimočne už od 1. marca 2023.

Už vo februári 2023 zaplatíte vyššiu zálohovú platbu za užívanie bytu (záloha sa platí mesiac vopred). Navyšovať sme museli. No zároveň vieme, že pre niektorých vlastníkov znamená akékoľvek zvýšenie výrazný zásah do životných nákladov, a tak sme prihliadali aj na tento závažný fakt.

Ako správca máme neľahkú úlohu - nastaviť mesačný zálohový predpis tak, aby bol na účte bytového domu dostatok financií na pokrytie zálohových a vyúčtovacích faktúr pre jednotlivých dodávateľov, no zároveň aj na obmedzenie vzniku nedoplatkov v bytoch.

Vývoj na trhu s cenami energií už od roku 2021 pozorne sledujeme a neustále prehodnocujeme. Rovnako ako vy sa z médií dozvedáme rôzne informácie o zmenách, či „zastropovaní“ cien. Ako správca však musíme vychádzať z rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý stanovuje maximálne ceny pre dodávateľov energií. A tiež z rozhodnutí štátu o „zastropovaní“ či limite nárastu cien.

„Po každej zmene aktívne s dodávateľmi energií komunikujeme a rokujeme aj týždne, prípadne mesiace a hľadáme riešenia, ktoré by tieto následky minimalizovali. Dokonca sme prvý raz za celé obdobie, počas ktorého som predsedom predstavenstva OSBD Žilina, neprijali nové zálohové faktúry za teplo pre rok 2023,“ hovorí Milan Piliar, predseda predstavenstva.

Ako sme teda prehodnotili váš mesačný zálohový predpis?
Pri stanovení výšky jednotlivých položiek mesačného zálohového predpisu vychádzame vždy z predpokladaných nákladov na budúce obdobie. Zohľadňujeme výšku nákladov z predchádzajúceho obdobia, zmenu rozsahu poskytovaných služieb, zmenu právnych predpisov a podobne.


Nové predpisy sú vytlačené na žltých papieroch – tak ako obyčajne. Mimoriadne na druhej strane však nájdete Informácie k zmene predpisu mesačnej zálohovej úhrady za užívanie bytu – teda dôvody, prečo sme predpisy navýšili.
Sumu uvedenú vo vašom  novom predpise zálohových platieb je potrebné uhradiť do 28. 2. 2023.

Vývoj cien energií ovplyvňujúcich Vaše náklady na bývanie v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022:

 • Studená voda, zrážková voda, SEVAK, a. s., od 1. 1. 2023 nárast ceny o 
  13 %.
  Zmena predpisu o 15 %.

 •  Teplo a teplá voda

  - MH Teplárenský holding (Žilinská Teplárenská), Bytterm, a.s., nárast ceny od 1. 8. 2022 o viac ako 10 %, zvýšenie ceny od 1. 1. 2023 po „zastropovaní“ 20 eur/MWh cca 15 %. Zmena predpisu o 25 %.

  - BINEKO, a. s., nárast ceny od 1. 1. 2023 po „zastropovaní“ 20 eur/MWh cca 15 %.

  Zmena predpisu o 20 %.
 • Plyn dodávaný do kotolní, bez nárastu komodity, zvýšenie distribučných poplatkov o cca 4 – 6 %. Zmena predpisu o 10 %.

 • Elektrická energia v spoločných priestoroch, SSE, a. s., nárast komodity a distribučných poplatkov individuálne podľa sadzby. Zmena predpisu o 100 %.
Úpravy cien zasiahli aj nás ako správcu bytových domov. Poplatok za výkon správy  a tiež cenník poskytovaných služieb sme  zmenili o výšku miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR vo výške 12,8 %.
Image