Vodomery sa už môžu vymieňať naraz

Vodomery sa už môžu vymieňať naraz

Vodomery na teplú a studenú vodu namontované po 1. 8. 2019 sa už môžu overovať, teda vymieňať naraz: každých 5 rokov. Do bytov vlastníkov nie je nutné vstupovať tak často a znížia sa náklady na výmenu. Zároveň sa tak výmena zosúladila aj s 10-ročnou životnosťou rádiových modulov na diaľkový odpočet. Po druhom päťročnom období stačí vymeniť vodomer aj s rádiovým modulom.

Čo priniesla pred 2 rokmi novela zákona o bytoch a nebytových priestoroch v súvislosti s fondom prevádzky, údržby a opráv domu? Vlastníkom bytov a nebytových priestorov väčšie práva a zmenu v hlasovaní. Bol to síce dobre myslený zámer, no za predpokladu, že sa bude čo najviac vlastníkov zúčastňovať na schôdzach vlastníkov bytov. Realita je však iná – podľa štatistík na „domové“ schôdze chodí asi 30 % vlastníkov. Bez ohľadu na to na nich pred dvomi rokmi novela zákona o bytoch a nebytových priestoroch „prehodila“ viac zodpovednosti.

Ako správca sme museli zmeniť splnomocnenia zástupcov vlastníkov.
V súčasnosti vlastníci v súvislosti s fondom prevádzky, údržby a opráv rozhodujú o:
- výške preddavkov do fondu a o tom, na čo ich použijú,
- pravidlách hospodárenia s peniazmi vo fonde a oprávneniach na ich používanie.

Zatiaľ čo kedysi o tom rozhodovali nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných na schôdzi vlastníkov, dnes už to musí byť nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov v dome. A tu je kameň úrazu, pretože v 95 % prípadov vlastníci nie sú na schôdzi uznášaniaschopní. A tak je zákon v praxi takmer nepoužiteľný, pretože nedokážu odhlasovať dôležité návrhy.  K bodom zaradeným do programu schôdze, o ktorých vlastníci neboli schopní rozhodovať, OSBD neskôr vyhlasuje písomné hlasovanie. To však v žiadnom prípade nemôže z pohľadu získania dôležitých informácií plnohodnotne nahradiť schôdzu vlastníkov.
 
Prečo chodiť na schôdze
Zúčastňovať sa na schôdzach vlastníkov je podľa zákona nielen právom, ale dokonca povinnosťou vlastníka. Je to totiž najmä v jeho záujme. Vlastníci sa práve na schôdzi dozvedia najviac informácií o konkrétnej problematike, vymieňajú si názory či argumentujú svoje stanoviská. Ďalšou výhodou je možnosť, pozvať si na schôdzu odborníkov či iných hostí, ktorí už majú skúsenosti s konkrétnou realizáciou vo svojom bytovom dome. Vlastníci tiež môžu na schôdzi predkladať návrhy na obnovu domu v budúcnosti. Rovnako na schôdzi si vlastníci spomedzi seba volia overovateľov písomného hlasovania.
Jednotnú dobu platnosti overovania vodomerov priniesla vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Týka sa všetkých vodomerov, ktoré sa nachádzajú v bytových a nebytových priestoroch (NP) za fakturačným meradlom (vodomerom) a merajú spotrebu teplej a studenej vody pre jednotlivé byty a NP. Namerané spotreby na jednotlivých bytových vodomeroch slúžia ako podklad pre rozpočítanie celkových nákladov za studenú a teplú vodu medzi vlastníkov bytov a NP. Podľa pôvodných pravidiel sa vymieňali vodomery na studenú vodu každých 6 rokov a vodomery na teplú vodu každé 4 roky.
 
Môžu vlastníci vymeniť vodomery súčasne už teraz?
Keďže sa vyhláška týka len výmeny vodomerov po 1. 8. 2019 a terajšie namontované vodomery majú rôzne termíny platnosti overenia, vlastníci môžu na najbližšej schôdzi odsúhlasiť uznesenie, na základe ktorého OSBD vodomery vymení:

„Prítomní vlastníci bytov a NP schvaľujeme v súlade s vyhláškou č. 161/2019
Z. z. zosúladenie doby periodickej výmeny vodomerov studenej vody (SV) a teplej vody (TV) z pôvodných 6 rokov (vodomer SV) a 4 roky (vodomer TV) na 5 rokov pre vodomery SV a TV pri najbližšej výmene vodomeru teplej alebo studenej vody.“

Pozor:
Môže nastať prípad, kedy sa viac vyplatí vymeniť vodomery spoločne neskôr, ako pri najbližšej výmene. Bližšie informácie poskytneme na oddelení služieb - 041/555 33 56.