Úspešne modernizujeme meranie spotrieb tepla, teplej a studenej vody

Úspešne modernizujeme meranie spotrieb tepla,  teplej a studenej vody

Koniec roka býva obdobím odpočtov meračov spotrieb tepla, studenej a teplej vody. Tento proces spolu s vlastníkmi úspešne modernizujeme: 45 % domov v správe OSBD Žilina má už diaľkové meranie všetkých spotrieb (bez toho, aby odpočtári vstupovali do bytov).

Odčítané spotreby sú podkladom pre vypracovanie ročného vyúčtovania nákladov za bývanie. Pre vlastníkov je zúčtovaním toho, ako hospodárili. Z pohľadu správcu predstavuje príprava vyúčtovaní jednu z najdôležitejších a zároveň najprácnejších úloh v kalendárnom roku.

V OSBD Žilina začíname pracovať na vyúčtovaniach práve odpočtami až 64 tisícok meračov v bytoch a nebytových priestoroch (vodomerov, pomerových rozdeľovačov tepla).

Čoraz viac domov odčítavame na diaľku

Veľký pokrok sme zaznamenali v elektronizácii meračov. Počas vlaňajšieho roku sa pre diaľkové merače vykurovania rozhodlo ďalších päť domov (namontovali v nich 1154 meračov). Spotreby kúrenia už teda na diaľku merajú v 82 % bytových domoch z dovedna 269 domov v správe OSBD. Z celkového počtu meračov tepla bolo ku koncu roka 2019 už iba 16,9 % odparovacích. Počet bytových domov s diaľkovým odpočtom vodomerov sa medziročne zvýšil o 27,5 %.

Odčítali sme takmer všetky byty

V roku 2019 nebolo z 11 600 bytov odčítaných iba 215 (čo je 1,9 %). Aby sa nám darilo realizovať čo najviac odpočtov, nad rámec zákona posielame vlastníkom výzvu na dodatočný, teda tretí odpočet.

VODNÉ A STOČNÉ (VaS): V bežnej domácnosti si po medziročnom priemernom náraste ceny o 3,2 % priplatia mesačne asi 55 centov.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK): Nárast ceny VaS  oproti poslednej zmene ceny je o 2,97 % (2,1041 €/m3). Preddavky na VaS a vody na ohrev TÚV sú aktualizované a upravované podľa spotrieb v predchádzajúcich obdobiach.

ELEKTRICKÁ ENERGIA: ÚRSO ohlásil zásadný pokles jednej z častí koncovej ceny elektriny pre domácnosti – dodávky elektriny až do - 9 %.

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE): Oproti roku 2019 klesla cena dodávky za el. energiu o 4 %, pre rok 2021 môžeme predpokladať pokles ceny o ďalšie 3 %. Výslednú cenu na odbernom mieste môže ovplyvniť poplatok za dodávku kapacity jalovej energie do siete.
 
Zdroje: OSBD Žilina, www.urso.sk