Ste si istí, že by ste nezostali na ulici?

Ste si istí, že by ste nezostali na ulici?

Predstavte si, že by sa váš bytový dom stal zrazu neobývateľný. Tak ako v Prešove, kde si výbuch plynu vyžiadal nielen ľudské životy, no pripravil o strechu nad hlavou aj všetkých obyvateľov paneláka. Bytový dom museli zrovnať so zemou. Ak sa niečo také už stane, je neskoro na otázku: za čo si kúpime nový byt? Ruku na srdce: viete, či je váš bytový dom poistený tak, že ste neskončili na ulici?  

Musí to byť príšerný pocit, zostať zrazu bez bývania. Najmä v prípade, že byt je najväčším majetkom, ktorý máte. Čo je realitou veľkého množstva Slovákov.

 
Ako sa vyhnúť „prešovskému scenáru“

Faktom je, že vlani sme zaznamenali vyššie škody najmä po požiaroch bytových domov v správe OSBD Žilina (požiar bytovky v Krasňanoch či bytu na sídlisku Solinky v Žiline). Druhým faktom je nárast cien nehnuteľností na Slovensku za posledný rok - v Žilinskom kraji to bolo priemerne o 15 % (údaje Národnej banky Slovenska ukazujú, že v treťom štvrťroku 2020 bola priemerná cena bytu 1330 eur/m² oproti 1151 eur/m² v rovnakom období roku 2019).
 
„Navýšenie poistnej sumy bytových domov znamená ochranu vlastníkov pred nedostatočným poistným plnením v prípade totálnej škody, akou bol napríklad výbuch bytového domu v Prešove.  A ochrana pred následkami, ktoré by znamenali, že prostriedky vyplatené poisťovňou by vlastníkovi nestačili na kúpu, resp. výstavbu nového bytu. Pretože účelom poistenia je, aby poškodení vlastníci v prípade vzniku čiastočnej škody boli schopní opraviť a v prípade totálnej škody znovunadobudnúť bývanie porovnateľných parametrov a kvality, aké mali v čase pred poistnou udalosťou,“ zdôvodňuje poistný špecialista Ing. Peter Gallovič.
 
Z tohto dôvodu členovia predstavenstva schválili zvýšenie poistných súm bytových domov. Pre všetky domy v správe OSBD Žilina sme od 1. 1. 2021 stanovili cenu za 1 m² podlahovej plochy bytového domu na 1400 eur s DPH (pôvodná suma bola 1000 eur s DPH).
Image
Čo to znamená pre vlastníkov?  

Pre vlastníkov bytov to znamená, že od 1. januára 2021 sa im mierne navýšilo poistné. Napríklad pri 2-izbovom byte s rozlohou 65 m2 ide o sumu 20 centov mesačne. Znamená však istotu, že pri totálnej škode na ich bytovom dome neskončia na ulici. Vedeniu OSBD Žilina sa podarilo s poisťovňou Collonade vyrokovať pre vlastníkov výhody v exkluzívnej poistnej zmluve v rámci slovenského poistného trhu. Všetky domy v správe OSBD Žilina sú poistené proti všetkým poistiteľným rizikám a ak vzniknú škody, na odstránenie všetkých následkov udalostí postačí plnenie poisťovne. (Prehľad poistených rizík, pripoistení i spoluúčasti vlastníkov bytov nájdete na konci tohto článku).
     
Dom je poistený exkluzívne – a čo váš byt?
A na záver: možno aj vy patríte k mnohým tým, ktorých najväčším majetkom je byt a to, čo je v ňom.  Pozor: Poistka domov nekryje škody, ktoré môžu vzniknúť na hnuteľných veciach vo vašom byte.

Na poistenie svojej domácnosti už musíte myslieť sami. Poistiť si môžete hnuteľný majetok, ktorý slúži k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti v byte (vybavenie domácnosti: napríklad nábytok, oblečenie, elektroniku, televízor, koberce, záclony, postele, športové potreby,... )

Domácnosť si vlastníci poisťujú podľa svojich potrieb v akejkoľvek poisťovni. Každý má totiž iné individuálne požiadavky, či už na výšku poistnej sumy (každý má byt zariadený inak), rozsah krytia (balíky rizík), spoluúčasť a iné požiadavky (napr. limit na pivnice a nebytové priestory).

Preto malá rada na záver: je dobré najmenej raz za 5 rokov si aktualizovať svoje existujúce poistky na domácnosť, lebo jedine tie kryjú vaše hnuteľné veci. Ak potrebujete radu, obráťte sa na svoju poisťovňu alebo svojho poisťovacieho poradcu.


Prehľad hlavných poistených rizík, pripoistení, spoluúčasti vlastníkov a príklady škôd spôsobených vlastníkom voči tretím osobám a navzájom.


PRE BYTOVÝ DOM PLATÍ:

Poistenie sa vzťahuje aj na vybavenie bytov, ktoré bolo súčasťou rozpočtových nákladov stavby: kuchynské linky, bytové jadrá, vrátane elektroinštalácie, vane, WC misy, umývadlá, vstavané skrine, radiátory, dvere, okná, dlažby, obklady, podlahy, parapety...

Poistenie sa vzťahuje aj na príslušenstvo bytových domov, ktorým sú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky, kontajnerové stojiská a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu. K príslušenstvu budov patria aj predmety a zariadenia určené na prevádzku budovy (výťah, čerpadlá, zásobníky vody, kotle, sanita, rozvod signálu káblovej TV, internetu a telefónu).

Poistenie sa vzťahuje aj na stavebné súčasti budov, ktorým sa rozumejú hlavne zariadenia nutné k riadnemu užívaniu stavby, t. j. dvere, okná, svetlíky, vetráky a výplne, ďalej sú to stavebné súčasti spoločných častí a zariadení bytového domu, napr.: schránky, zabezpečovacie zariadenia vrátane kamier, zvončeky, elektrický vrátnik, protipožiarne zariadenia, požiarne hydranty, hasiace prístroje, prúdnice, výťahové cievky, merače spotreby a podobne.


Poistenie sa vzťahuje aj na dokončené a prevzaté hmotné investície bytovej výstavby v priebehu príslušného roku vykonávané dodávateľským spôsobom.

HLAVNÉ POISTNÉ RIZIKÁ:

Požiar – požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo pád lietadla i jeho časti nákladu.

Živel –  povodeň; záplava; víchrica; krupobitie; zosuv pôdy; zrútenie skál alebo zemín; pád stromov, stožiarov a iných predmetov; zemetrasenie; lavína a ťarcha snehu alebo námrazy, náraz vozidla, dym, nárazová vlna.

Voda z vodovodov – voda, kvapalina alebo para unikajúca z vodovodných zariadení, nádrží; alebo unikajúca z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia; z prívodného alebo odpadového vodovodného alebo kanalizačného systému, unikajúca samovoľne zo samočinného hasiaceho zariadenia; prípadne iné.

Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenej veci vodou alebo inými nečistotami , ktoré vnikli do poistenej budovy v dôsledku prasknutia zariadení na odvádzanie atmosférických zrážok a odpadových vôd, ktoré sa nachádzajú z vonkajšej strany poistenej budovy.

Poistenie sa vzťahuje aj na prasknutím poškodené alebo zničené zvody odvádzajúce atmosférické zrážky, odpadové zvody vrátane armatúr alebo iné s nimi prepojené zariadenia, ktoré sa nachádzajú z vonkajšej strany budovy.


ŠKODY VLASTNÍKOV (voči sebe navzájom a tretím osobám)

Príklady škôd vlastníkov voči tretím osobám: poštár sa pošmykne na schodoch bytového domu -zažaluje vlastníkov domu za náhradu škody, sklo z balkóna rozbije zaparkované vozidlo (nepatrí žiadnemu vlastníkovi), návšteva utrpí úraz pokazeným výťahom, vlastník bytu pri svojpomocnej montáži plastových okien spôsobí úraz chodcovi.

Príklady škôd vlastníkom navzájom (krížová zodpovednosť): prasknutý radiátor vytopí suseda (hradená len susedova škoda), požiar elektroinštalácie v byte zadymí byty susedov (hradená len škoda susedov), regresy iných poisťovní za škodu na domácnosti, škody spôsobené v súvislosti so svojpomocným vykonávaním drobných stavebných prác vlastníka bytu a nebytového priestoru (napr. poškodenie maľovky v byte iného vlastníka vplyvom otrasov pri vykonávaní drobných stavebných prác, poškodenie výťahu prenášaním stavebného materiálu).


PRIPOISTENIA K HLAVNÝM RIZIKÁM (platia súhrnne pre všetky bytové domy):
Image
DOPLNKOVÉ RIZIKÁ:

Búrlivý vietor – dynamické prúdenie hmoty vzduchu, ktorej rýchlosť je nižšia ako rýchlosť víchrice, minimálne však 17,2 metrov za sekundu. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na riadne udržiavaných budovách alebo podobne odolných iných veciach, alebo že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku búrlivého vetra. Za poistnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku ktorej došlo v dôsledku zlého technického stavu budovy, jej stavebných súčastí alebo príslušenstva alebo nedostatočného upevnenia vecí umiestnených na budove.

Atmosferické zrážky - nevyhnutné náklady vynaložené na odstránenie škôd na spoločných častiach domu alebo spoločných zariadeniach domu, spôsobených atmosférickými zrážkami. Podmienkou je, aby bola budova stavebne riadne uzavretá.

Spätné vystúpenie vody
- právo na plnenie vznikne v prípade, ak:
  • vystúpenie bolo spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosferickými zrážkami,
  • vystúpenie bolo spôsobené zvýšením hladiny spodnej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosferickými zrážkami,
  • plnenie nie je podmienené existenciou funkčných klapiek.
          
Náklady na uniknutú vodu alebo médium - sublimit z poistnej sumy pre riziko voda z vodovodných zariadení, podmienkou plnenia je nárok na plnenie z rizika voda z vodovodných zariadení.

Krytie nákladov na náhradné ubytovanie vrátane nákladov na sťahovanie pre domy v správe OSBD ZA - náklady na náhradné ubytovanie a s tým súvisiace náklady na sťahovanie za predpokladu, že ide o bytový priestor, ktorý bol poškodený jedným z poistených rizík. Náhradné ubytovanie nesmie poskytovať vyšší štandard ako pôvodné ubytovanie a náklady naň nesmú prekročiť náklady za bytové priestory rovnakého druhu, veľkosti a v rovnakej lokalite ako je poistený bytový dom. Poistné plnenie sa poskytne maximálne do výšky limitu uvedeného v zmluve a po dobu trvania skutočnej nepoužiteľnosti bytu a iba v tom prípade, pokiaľ poškodený jeho znovu sprevádzkovanie zámerne nezdržiava.

Krádež vnútorných stavebných súčastí bez prekonania prekážky - odcudzenie vo vnútri budovy pripevnenej stavebnej súčasti bez prekonania prekážky.

Krádež vonkajších stavebných súčastí bez prekonania prekážky - odcudzenie na vonkajšej strane budovy pripevnenej stavebnej súčasti bez prekonania prekážky.

Vandalizmus na vnútorných stavebných súčastiach bez prekonania prekážky - úmyselné poškodenie alebo zničenie vo vnútri budovy pripevnenej stavebnej súčasti bez prekonania prekážky.

Vandalizmus na vonkajších stavebných súčastiach bez prekonania prekážky - úmyselné poškodenie alebo zničenie na vonkajšej strane budovy pripevnenej stavebnej súčasti bez prekonania prekážky.

Sklo – škoda na skle je spôsobená jeho rozbitím.

Nutná podmienka poistenia pre vandalizmus a sklo: škody spôsobené rizikom vandalizmu a rozbitie skla do výšky max. 1000 eur budú uhradené bez podmienky vykonania obhliadky poisťovateľom a bez nutnosti volania polície klientom aj v prípade, že takáto škoda vznikla za predpokladu vandalského činu. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je nahlásenie a zdokumentovanie vzniknutej škodovej udalosti poisťovateľovi klientom.

Súbor strojov a elektroniky: osobné a nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronickí vrátnici vrátane kamerového systému, spoločná kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné antény a spoločné satelity a podobne.

Technické riziká - akékoľvek náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie strojov a elektroniky, ktoré vzniklo pôsobením špecifických vplyvov technického charakteru (napr. nedostatok vody v zariadeniach na produkciu pary,  vniknutie cudzieho predmetu, pôsobenie odstredivej sily, chyba materiálu, konštrukčné chyby, skrat, poškodenie izolácie, chyba obsluhy, nedbalosť pracovníka, vrátane poškodenia alebo zničenia strojov prepätím, indukciou, skratom).

Škody bez vonkajšej príčiny - poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na elektronických súčastiach stroja a elektronických zariadeniach bez vonkajšej príčiny.