Váš názor nás zaujíma

Váš názor nás zaujíma

Ak ste využili naše služby a čokoľvek ste na OSBD Žilina vybavovali, mohli ste od nás dostať e-mail s krátkym dotazníkom. Prosíme Vás o spoluprácu: vyplňte ho a ohodnoťte, ako sme vybavili Vašu žiadosť či podnet, s ktorými ste sa na nás obrátili.

Váš názor nás zaujíma, pretože ako správca bytových domov chceme neustále skvalitňovať naše služby. V jednoduchom dotazníku sme vám položili 3 otázky o spokojnosti s: naším prístupom, rýchlosťou vybavenia a s odbornosťou zamestnancov, ktorí sa Vám venovali.

V našom prieskume v spolupráci so spoločnosťou DEKRA Development, s.r.o., využívame systém TARGETIS, ktorý funguje na webovej platforme. Je určený na získavanie spätnej väzby spokojnosti zákazníkov na prácu zamestnancov OSBD Žilina, bezprostredne po vybavení ich požiadavky.

Vaše odpovede a podnety nám pomôžu pri adresnejšom a precíznejšom nasmerovaní služieb, ktoré poskytujeme. Stanete sa tak ich spolutvorcom. Niekoľkých z vás, ktorí sa zapoja, vyžrebujeme a odmeníme.

Prieskum je anonymný, a preto v nijakom rozsahu nedôjde k spracúvaniu Vašich osobných údajov.