Načo je súpis osôb a prečo je dobré mať vo vchode domovníka?

Načo je súpis osôb a prečo je dobré mať vo vchode domovníka?

Ďakujeme domovníkom a zástupcom vlastníkov za aktivitu pri súpise počtu osôb vo vchodoch. Aj tu sa ukazuje, prečo je dobré, ak ich máte v dome zvolených.

Súpisy počtu osôb k 31. 12. 2023, ktoré nám doručili domovníci alebo zástupcovia vlastníkov, spracúvame v tomto čase v Zákazníckom centre OSBD Žilina. Momentálne ešte nemáme 62 súpisov z vchodov/domov. Z nich je 18 bez domovníka či zástupcu vlastníkov, súpis teda nemal kto doručiť. Aj preto sú pre OSBD Žilina činnosti domovníkov a zástupcov vlastníkov nenahraditeľné. V tomto prípade najmä domovníkov, pretože vo vchodoch, kde sú zvolení, robia súpisy práve oni. (Pripomíname, že nie všetky slovenské bytové družstvá majú vytvorenú činnosť domovníka).

Načo nám ako správcovi slúži údaj o počte osôb? Na rozpočítanie nákladov spojených s prevádzkou bytového domu. Náklady medzi jednotlivé priestory rozdeľujeme podľa počtu osôb, ktoré priestory užívajú, takzvaných osobomesiacov. Ide najmä o náklady za spotrebu elektrickej energie v spoločných priestoroch a výťahy.

Ale pozor: Tento súpis osôb neslúži na zmenu mesačného zálohového rozpisu, no iba pre potreby ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru za zúčtovacie obdobie.

Počas súpisu vždy koncom kalendárneho roka užívatelia nahlasujú počet osôb užívajúcich priestor a potvrdia to svojím podpisom. Nemusia pritom zahrnúť do počtu osobu, ktorá sa počas zisťovaného obdobia nezdržiavala v priestore pre: štúdium alebo prácu v inom meste, kde bola ubytovaná; výkon ústavného liečenia; výkon trestu.

Ak vo vchode/dome nemajú zvoleného domovníka/zástupcu vlastníkov (ktorí sú tzv. poverenými osobami), alebo im užívateľ neumožnil vykonať súpis počtu osôb (prípadne nahlásiť chov psa), je užívateľ povinný nahlásiť údaje priamo správcovi najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

A aký je postup, ak sa k nám na OSBD niektoré súpisy nedostanú? V ročnom vyúčtovaní elektrickú energiu v spoločných priestoroch rozpočítame vlastníkom bytov podľa počtu osôb uvedenom na zálohovom predpise.