Májové zhromaždenie delegátov: pracovné aj slávnostné

Májové zhromaždenie delegátov: pracovné aj slávnostné

Rozšírenie predmetu podnikania bytového družstva a s tým súvisiace zmeny stanov. Aj to boli, okrem tých tradičných, body tohtoročného rokovania Zhromaždenia delegátov OSBD Žilina (ZD) v roku osláv 60. výročia bytového družstva. Nieslo sa v slávnostnom duchu. Každého  z prítomných spoločne privítali Milan Piliar a Daniel Divinec, predseda a podredseda predstavenstva a venovali mu „čarovnú“ publikáciu.     

Tentoraz sa 89 zo 140 pozvaných delegátov stretlo 15. mája 2024 na inom ako obvyklom mieste – v Dome odborov Žilina. Očakávali sme síce, že nás na slávnostnom zhromaždení bude viac (účasť bola 63,6 % a 12 delegátov sa ospravedlnilo), aj to však stačilo, aby prítomní boli uznášaniaschopní.

Milan Piliar ako predsedajúci predniesol Správu o výsledkoch hospodárenia družstva a o činnosti družstva a predstavenstva, aj Výročnú správu za rok 2023.  Delegáti schválili riadnu účtovnú závierku za rok 2023 a odobrili presun plnej sumy výsledku hospodárenia za rok 2023 vo výške 13 656,51 eura do Základného fondu rozvoja družstva.

Správu o činnosti kontrolnej komisie prečítala jej podpredsedníčka Milada Kodajová.

Po schválení Hospodársko-finančného plánu OSBD Žilina na rok 2024 (plánu nákladov a výnosov) prítomní odsúhlasili pokračovanie projektu mobilných telefónov pre predsedov členských samospráv (ČS), ktorí sú zároveň delegátmi ZD.

Výsledkom rokovania je tiež schválené rozšírenie predmetu podnikania nášho bytového družstva a s tým súvisiace zmeny v Stanovách OSBD Žilina. S účinnosťou od 15. 5. 2024  tak OSBD Žilina môže vykonávať aj o odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a vyhradených technických zariadení plynových.

Na záver sa Peter Hanus - jeden z delegátov a zároveň primátor Mesta Rajec, poďakoval predsedovi predstavenstva Milanovi Piliarovi za realizáciu projektu spravovania nájomných bytov v Rajci a za záujem o vytvorenie pracoviska OSBD Žilina aj v tomto meste. 

Po práci už prítomných čakala slávnostná časť zhromaždenia – so symbolickým prípitkom k 60. výročiu založenia OSBD Žilina, slávnostnou večerou či neformálnymi a priateľskými rozhovormi - aj nad reprezentatívnou knihou Čarovná Žilina a okolie, na ktorej vzniku sme sa ako správca podieľali, a z ktorej mali mnohí obdarovaní delegáti úprimnú radosť.