Nové lodžie s bremenom

Nové lodžie s bremenom

Vlastníci bytov na Zvolenskej 16 – 19 v Žiline sa rozhodli pre výstavbu nových betónových lodžií, Mesto Žilina požiadalo o zriadenie vecného bremena.

 

K projektu výstavby nových prefabrikovaných lodžií v bytovke na Zvolenskej ulici 16 – 19 Mesto Žilina požiadalo o právne vysporiadanie priľahlého mestského pozemku, zriadením vecného bremena v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP) bytového domu.  Dôvodom je, že základové pätky lodžií a nové lodžie (betónové prefabrikáty) budú nad mestský pozemok presahovať.    
Mesto tiež požiadalo, aby sa k projektovej dokumentácii vyjadril Útvar hlavného architekta mesta Žiliny.
Ešte pred uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena musia jej návrh schváliť vlastníci bytov a NP na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.