Máme problém, kam s ním?

Máme problém, kam s ním?
Zateká vám zo strechy, máte nefunkčný radiátor... Alebo vám iba nesvieti žiarovka na spoločnej chodbe v dome. Na koho sa obrátiť? Vlastníci bytov i nájomcovia často neve¬dia, za kým ísť, keď niečo prestane fungovať v ich byte či v bytovom dome, nastane porucha, je nutné niečo vymeniť či opraviť.
DOMOVNÍK

„Záležitosti“ vo vchode vo všeobecnosti rieši DOMOVNÍK. Je zodpovedný za to, aby vám tu všetko, jednoducho povedané, fungovalo. Všetky opravy a údržba, ktoré sú hradené z financií fondu vchodu sú uvedené v Smernici č. 5 OSBD Žilina (nájdete ju na internetovej stránke OSBD: www.osbdza.sk ).


Informácie a poriadok

Ak ste sa práve prisťahovali alebo ste ako žena zmenili priezvisko, požiadajte o menovku na zvončekoch domovníka. Na starosti má aj nástenku s informáciami, schránky. Ale napríklad aj rohožky (v spoločných priestoroch) či podlahoviny. Zabezpečuje čistotu vchodu a jeho vzhľad. Ak máte vo vchode neporiadok v očíslo-vaní pivníc, riešte to s ním.


Dvere, svetlo, maľovanie vo vchodoch

Oslovte domovníka, ak sa vám vo vchode pokazili dvere alebo elektrický zámok na nich, systém samozatvárania dverí (Brano), zámky, kľučky, FAB vložky. Tiež ak vám praskla sklená výplň dverí alebo ju niekto rozbil. Podobne ak potrebujete vymaľovať či natrieť rozvádzače a vyčistiť šachtu výťahu. Nesmieme zabudnúť na výmenu či opravu vypínačov a svietidiel.


Ventily, voda

Domovník musí mať informácie o všetkých uzatváracích ventiloch studenej a teplej vody či plynu vo vchode. Má aj kľúče od spoločných priestorov, kde sú umiestnené. Ak vznikne v niektorom z bytov havária alebo porucha, zabezpečí ich uzatvorenie. Zabráni tým rozsiahlym škodám na majetku obyvateľov. Tiež má na starosti radiátorové ventily v spoločných priestoroch.


Bezpečnosť

Viete, že vo výťahu musí byť vyznačené telefónne číslo, keby v ňom uviazli ľudia? Ak nie je, kontaktujte domovníka, ktorý je tiež dozorcom výťahov. Kontroluje technický stav a riadnu funkciu rozvodov a spotrebičov vo vchode. V prípade mimoriadnych udalostí vo vchode ako je vlámanie, krádež či vandalizmus, privolá políciu a spíše záznam pre poisťovňu.


Súpis osôb v bytoch

Domovník každoročne spisuje počet osôb v bytoch, čo je potrebné pre rozúčtovanie nákladov za užívanie bytu. Je preto potrebné, aby ste mu vždy nahlásili skutočný počet ľudí reálne bývajúcich v byte, bez ohľadu na to, kde majú trvalý pobyt.
Dôležité je však vedieť, že tento konco¬ročný súpis osôb nemá vplyv na počet osôb uvedených v preddavku za užívanie bytu. Ak vlastník bytu alebo nájomca po¬trebuje predpis upraviť, predloží žiadosť priamo na družstvo. Ak sa v byte znížil počet osôb, žiadosť musí vždy potvrdiť domovník vchodu.


Ostatné

Na domovníka sa obracajte aj so záujmom o úpravy priestorov vchodu alebo ak treba zabezpečiť drobné nákupy. Aj v prípade, ak nemáte dostatočne zabezpečené odhŕňanie snehu z priľahlých chodníkov k vchodu v zime (ak ste o tom na schôdzi neuzatvorili dohodu s niekým iným).


Plus...

Jedného domovníka si môžu zvoliť aj vo viacerých vchodoch (spravidla v tom istom dome). Každý vchod však uskutočňuje schvaľovanie i odvolávanie samostatne.
Podľa potreby môže domovník vo vchode vykonávať drobné práce. Ak spĺňa požia
davky správcu, môže zabezpečiť aj náročnejšie opravy. Vždy však platí pravidlo, že ak ich chce vykonať za odplatu, musí sa na tom vopred dohodnúť s technikom OSBD.


Ako si vybrať domovníka

Ak si vyberáte domovníka, mali by ste zobrať do úvahy jeho bezúhonnosť, odborné a remeselné schopnosti. Obyvatelia by mali mať voči domovníkovi prirodzený rešpekt. Voľba domovníka sa uskutočňuje na schôdzi vlastníkov a nájomcov bytov vo vchode. Jeho zvolenie musí odsúhlasiť nadpolovičná väčšina zástupcov všetkých bytov vo vchode. Ak si ho zvolíte, vedzte, že sa podieľa na spravovaní spoločných záležitostí domu. To je zahrnuté v jeho odmene. Domovník je oprávnený realizovať jeden úkon údržby maximálne do výšky 200 €. V prípade väčších opráv o tom musia rozhodnúť vlastníci bytov na vchodovej schôdzi (potrebná je nadpolovičná väčšina zástupcov bytov vo vchode, rozhodujú vlastníci aj nájomcovia spoločne). Aj preto je dôležité sa na schôdzach zúčastňovať.


Vyhovuje - nevyhovuje

Hodnotenie kvality práce domovníka sa deje na schôdzi vlastníkov a nájomcov bytov vždy raz do roka do 30. apríla. Tam mu udelíte známku „vyhovuje“ - „nevyhovuje“. Ak na schôdzi väčšinou hlasov označíte domovníka za „nevyhovujúceho“, môžete rozhodnúť o nevyplatení, krátení alebo pozastavení jeho odmeny. Ak už do-movníka odmietnete vo funkcii úplne, družstvo s ním ukončí pracovno-právny vzťah a vy si zvolíte nového domovníka. Podnet na zastavenie vyplácania odmeny domovníkovi môže dať aj správca.


ZÁSTUPCA VLASTNÍKOV BYTOV

Kontakt vlastníkov bytov s OSBD Žilina zabezpečuje ich zástupca, ktorého si zvolia na schôdzi vlastníkov v dome. Zástupca im sprostredkúva najdôležitejšie informácie súvisiace s prevádzkou domu. Je povinný tlmočiť požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov správcovi. Zástupca vlastníkov spravidla zvoláva schôdzu vlastníkov bytov, ak to neurobí družstvo. Zvolanie schôdze a rozhodovanie vlastníkov sa riadi ustanoveniami zákona o vlastníctve bytov. Zástupcu vlastníkov bytov môžu vlastníci na schôdzi písomne splnomocniť, aby mohol použiť finančné prostriedky z fondu opráv domu. Čerpanie prostriedkov z fondu domu odobruje správca.


Obrátiť sa na neho môžete napríklad:

- Ak vám do bytu zateká zo strechy domu
- Ak Vám tečie, alebo nefunguje radiátor
- Ak máte záujem opraviť balkóny, lodžie
- Ak ste sa rozhodli obnoviť dom zateplením
- Ak potrebujete opraviť po- škodené odkvapové chodníky,
- Pri výmene rozvodov vody, kanalizácie, plynu
- Rekonštrukcii výťahov
- V prípade ďalších žiadostí, o ktorých právoplatne rozhodli vlastníci bytov v dome


JEDEN ČLOVEK, DVE FUNKCIE

Domovník môže byť súčasne aj zástupcom vlastníkov bytov. Umožňujú to smernice družstva a pravidlá pre výkon funkcie domovníka v OSBD Žilina.
V takom prípade je situácia jednoduchšia. Domovník a zástupca vlastníkov bytov v jednej osobe totiž môže rozhodnúť a vydať žiadanku nielen na opravy hradené z fondov vchodov, ale aj z fondu opráv domu.