Priplatíme si tento rok za energie?

Priplatíme si tento rok za energie?

Za dodávku tepla, teplej a studenej vody, zrážkovej vody či elektriny v spoločných priestoroch, platíme približne 57 % z celkových nákladov na bývanie, čo je priemerne 71 eur mesačne. Zvýšenie cien energií sa odráža na nedoplatkoch v ročnom vyúčtovaní nákladov za bývanie, za posledné 2 roky to vlastníci pocítili najmä na zvýšení nákladov za teplo a teplú vodu. Aké zmeny cien energií očakávame tento rok?

TEPLO: V našich bytoch míňame najviac peňazí za teploteplú vodu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) medziročne znížil priemernú cenu tepla o -4,2 % dodávateľom, ktorí o to požiadali. Domácnosti teda môžu tento rok na teple ušetriť do 50 eur (výšku úspor ovplyvňujú skutočná spotreba tepla, spôsob prerozdelenia nákladov za dodané teplo v bytovom dome, klimatické podmienky). 

Zmeny cien dodávateľov pre bytové domy v správe OSBD Žilina od 1. 1. 2021:

Bytterm, a. s.
Žilina - variabilná zložka maximálnej ceny tepla (MCT) je nižšia o 7,1 % (0,0417 €/kWh), fixná zložka MCT je vyššia o 0,22 % (238,0562 €/kW).

Bineko, s.r.o. Rajec -  variabilná zložka MCT bez zmeny (0,0422 €/kWh), fixná zložka MCT je vyššia o 4,31 %.

Žilinská teplárenská, a.s. Žilina - variabilná zložka MCT je nižšia o 5,7 % (0,0361 €/kWh), fixná zložka MCT je nižšia o 1,59 % (145,7566 €/kW).

VODNÉ A STOČNÉ (VaS): V bežnej domácnosti si po medziročnom priemernom náraste ceny o 3,2 % priplatia mesačne asi 55 centov.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK): Nárast ceny VaS  oproti poslednej zmene ceny je o 2,97 % (2,1041 €/m3). Preddavky na VaS a vody na ohrev TÚV sú aktualizované a upravované podľa spotrieb v predchádzajúcich obdobiach.

ELEKTRICKÁ ENERGIA: ÚRSO ohlásil zásadný pokles jednej z častí koncovej ceny elektriny pre domácnosti – dodávky elektriny až do - 9 %.

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE): Oproti roku 2019 klesla cena dodávky za el. energiu o 4 %, pre rok 2021 môžeme predpokladať pokles ceny o ďalšie 3 %. Výslednú cenu na odbernom mieste môže ovplyvniť poplatok za dodávku kapacity jalovej energie do siete.
 
Zdroje: OSBD Žilina, www.urso.sk