Prenajímate? A prečo nie?

Prenajímate? A prečo nie?
Ak sa vlastníci v bytovom dome rozhodnú prenajímať spoločné priestory na komerčné a podnikateľské účely, môže to znamenať výrazné prilepšenie do domového fondu.

Najmä vo výškových domoch sa osvedčilo prenajímanie striech mobilným operátorom, niektoré domy  tiež ponúkli svoje fasády pre reklamné účely. Najmä v starších domoch stále slúžia obyvateľom kočikárne, no bývalé práčovne a sušiarne sú často využívané a ak, tak iba ako skladisko.

Podnikateľské prevádzky alebo spomínaný prenájom strechy pritom môžu priniesť do fondu prevádzky, údržby a opráv výrazný obnos financií, vhodných aj na drahšie rekonštrukcie či obnovy bytového domu. S prenájmom musí súhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Pre zaujímavosť: Účty fondov prevádzky, údržby a opráv sú otvorené v rôznych bankách.  K 31. decembru 2022 sme na nich spravovali približne 13 825 000 eur. Podmienky vedenia účtu a s tým spojené poplatky sú v každej banke rôzne. Najviac, až 284 fondových účtov je založených v ČSOB banke za výhodných podmienok – neplatíme totiž žiadne poplatky za ich vedenie.

 

Vedeli ste, že: Nájomné za spoločné priestory možno dohodnúť aj ako jednorazovú platbu za celé obdobie trvania nájmu? Vlastníci môžu zvoliť aj mesačné, štvrťročné, polročné či ročné nájomné.

Príjem z prenájmu spoločných priestorov v bytovom dome sú vlastníci povinní zdaniť zrážkovou daňou, najneskôr k 31. januáru nasledujúceho roka po zdaňovacom období. Aj tento rok sme to ako váš správca, urobili za vás.